Jaguar

Twórca: dunkowski / Pierścionki

1920,00 zł
dostępnych: 1 szt.
Transakcja zgodnie z warunkami określonymi
w Regulaminie Sprzedawcy.

Jaguar

dunkowski . Pierścionki

Pierścień wykonany został przeze mnie wyłącznie ręcznie wedle tradycyjnej sztuki jubilerskiej.
Głowa jaguara została wykuta w srebrnej blasze w kilkunastu elementach, które następnie zostały precyzyjnie spasowane i zlutowane, całość ręcznie wygrawerowałem i oprawiłem kamienie.
Pierścień wykonałem ze srebra 0,925 i ozdobiłem zambijskim ametystem (0,76ct), 2 mozambijskimi granatami (0,36ct) oraz 11 tajlandzkimi spinelami (1,54ct).
Szerokość pierścienia to 23,5mm, wysokość ponad palcem 21mm, masa 15,6g, rozmiar 14, ale ze względu na głęboką obrączkę, można odczuć rozmiar jako nieco mniejszy.
Pierścień został wykonany wyłącznie w jednym egzemplarzu.
Z uwagi na wartość i delikatność, na terenie Polski produkty wysyłam jedynie kurierem i jest to przesyłka bezpłatna.

___

Materiały: srebro, ametyst, granat, spinel

Sklep: dunkowski

Dane sprzedawcy

Kamil Dunkowski Group
Ul. Sokolica 57
26-130 Suchedniów

Regulamin

§ 1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca - dunkowski, prowadzącay działalność gospodarczą pod firmą Kamil Dunkowski Group, NIP: 6631734571,
REGON: 260371396
2. Usługodawca - podmiot gospodarczy prowadzący platformę internetową Trendymania.pl, którego dane dostępne są
w regulaminie trendymania.pl. Usługodawca w imieniu Sprzedawcy jest uprawnio- ny do przyjmowania wszelkich opłat od
Kupujących.
3. Trendymania - prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa działająca pod domeną www.trendymania.pl, w ramach
której zawierane są umowy sprzedaży Towarów.
4. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie w ramach Trendymanii.
5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Trendymanii),
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
6. Regulamin - niniejszy regulamin.
7. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w ramach Trendymanii.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość za
pośrednictwem Trendymanii, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów w ramach Trendymanii, w szczególności czyni
zadość ustawie o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce
"Kontakt z artystą " na stronie Trendymanii
3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę w ramach Trendymanii w chwili składania Zamówienia.
4. Wszystkie Towary są wolne od wad, a ich autorem i wykonawcą jest Sprzedawca.
5. Sprzedawca odpowiada za jakość Towarów i ich zgodność z opisem i zdjęciem. Usługodawca zobowiązuje się do
uczestniczenia w sporach pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
6. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Trendymanii na terenie Polski oraz innych krajów.
7. Kupujący nie może namawiać Sprzedawcy do sprzedaży prezentowanych w ramach Trendymanii Towarów poza Trendymanią.

§ 3 Koszty

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Trendymanii podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie
obejmują kosztów dostawy.
2. Informacja o cenie za Towar jest wiążąca dla Kupującego w chwili otrzymania przez niego wiadomości e-mail o złożeniu
Zamówienia. Sprzedawca i Usługodawca nie odpowiadają za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia
z powodów niezależnych od funkcjonowania Trendymanii - takich jak podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości
do spamu. Szczegóły złożonego zamówienia dostępne są również w profilu Kupującego w Trendymanii.
3. Kupujący dokonuje zapłaty ceny za Towar na rzecz Sprzedawcy za pośrednictwem Usługodawcy.
4. Sposoby realizacji zapłaty ceny określa regulamin Trendymanii.
5. Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Usługodawca wysyła e-mail do Kupującego z prośbą o opłacenie Zamówienia oraz
przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu
wskazanego w e-mailu (nie krótszego niż 2 dni) Zamówienie zostaje anulowane.
6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne
Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez
Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
7. Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie Towaru, a także w formularzu składania Zamówienia i jest uwidaczniana
w momencie finalizowania Zamówienia. Ma ona charakter wiążący od momentu złożenia Zamówienia.

§ 4 Składanie Zamówień

1. Procedurę składania zamówień określa regulamin Trendymanii.

§ 5 Realizacja Zamówień

1. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Usługodawcy.
2. Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie ustalonym dla każdego Towaru, uwidocznionym na stronie Towaru.
3. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez
Sprzedawcę - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.
4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia
umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS
6. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia
miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 §2 Kodeksu
cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela
oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny
z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest
jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie
ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie
uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu
szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 6 Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona poprzez Trendymanię, tj. formularz kontaktowy w zakładce "Kontakt z Artystą" lub pisemnie na
adres Sprzedawcy.
4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji
i żądań wobec Sprzedawcy, dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego
Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym
w sposób wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.
7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.
8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji.
10. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez
gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
11. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od
dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając
stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie
przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Procedura odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów realizowana jest przez Usługodawcę w imieniu Sprzedawcy.
3. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się na stronie
produktu.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami.
5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później
niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty
dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztów płatności
online realizowanych przez PayU), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca
został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego
Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie
podlega zwrotowi.
11. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec
takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia
umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje
się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy regulaminu Platformy oraz powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Formy płatności

- przelew bankowy tradycyjny (wpłaty na konto Galerii)
- PayU (płatności internetowe: karty kredytowe i szybkie przelewy)

Wysyłka

Wysyłka w 2 dni robocze po opłaceniu zamówienia
Artysta wysyła z: Polska
Wysyłka do Koszt Z innym przedmiotem
← wybierz kraj wysyłki
Artysta nie wysyła do Twojego kraju? skontaktuj się z Artystą i zapytaj o możliwość wysyłki.

Opinie Klientów dla produktów Artysty___
Produkt ID: #43026, wystawiony: 2012-03-13
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Artystą przed złożeniem zamówienia.