Maya

Twórca: Izziland / Bransolety

480,00 zł
dostępnych: 1 szt.
Transakcja zgodnie z warunkami określonymi
w Regulaminie Sprzedawcy.

Maya

Izziland . Bransolety

Magnetyzująca, urokliwa bransoleta wykonana w technice haftu koralikowego. Centrum pracy zajmuje piękny kaboszon wykonany z akrylu. Pomniejsze kaboszony to amazonit i piasek pustyni. W hafcie wykorzystano najwyższej jakości metalizowane koraliki Toho oraz kryształki Fire Polish. Tył wykończony beżową skórką naturalną. Bransoleta ma wewnątrz metalowy wkład trzymający formę, dzięki czemu można ją uformować do praktycznie każdego nadgarstka. Szerokość haftu max 5 cm, długość zewnętrzna 19 cm.

___

Materiały: koraliki, skóra, piasek pustyni, amazonit, kryształki

Tagi: kolorowa bransoleta, masywna bransoleta

Sklep: Izziland

Dane sprzedawcy

Izabella Żurawska
ul. Rzymowskiego 3/25
76-200 Słupsk

Regulamin

Regulamin sprzedaży na platformie internetowej www.trendymania.pl
§ 1 Słownik pojęć
1. Sprzedawca -Izabella Żurawska.
2. Usługodawca - podmiot gospodarczy prowadzący platformę internetową Trendymania.pl, ktorego
dane dostępne są w regulaminie trendymania.pl. Usługodawca w imieniu Sprzedawcy jest uprawniony
do przyjmowania wszelkich opłat od Kupujących.
3. Trendymania - prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa działająca pod domeną
www.trendymania.pl, w ramach ktorej zawierane są umowy sprzedaży Towarow.
4. Kupujący - każdy podmiot składający Zamowienie w ramach Trendymanii.
5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za
pośrednictwem Trendymanii), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
6. Regulamin - niniejszy regulamin.
7. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w ramach Trendymanii.
8. Zamowienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na
odległość za pośrednictwem Trendymanii, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarow.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarow w ramach Trendymanii,
w szczegolności czyni zadość ustawie o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz
kontaktowy w zakładce „Kontakt z artystą ” na stronie Trendymanii
3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę w ramach Trendymanii w
chwili składania Zamowienia.
4. Wszystkie Towary są wolne od wad, a ich autorem i wykonawcą jest Sprzedawca.
5. Sprzedawca odpowiada za jakość Towarow i ich zgodność z opisem i zdjęciem. Usługodawca
zobowiązuje się do uczestniczenia w sporach pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
6. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Trendymanii na terenie Polski oraz innych
krajow.
7. Kupujący nie może namawiać Sprzedawcy do sprzedaży prezentowanych w ramach Trendymanii
Towarow poza Trendymanią.
§ 3 Koszty
1. Wszystkie ceny Towarow zamieszczone w Trendymanii podawane są w złotych polskich i zawierają
podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztow dostawy.
2. Informacja o cenie za Towar jest wiążąca dla Kupującego w chwili otrzymania przez niego
wiadomości e-mail o złożeniu Zamowienia. Sprzedawca i Usługodawca nie odpowiadają za
niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamowienia z powodow niezależnych od
funkcjonowania Trendymanii - takich jak podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do
spamu. Szczegoły złożonego zamowienia dostępne są rownież w profilu Kupującego w Trendymanii.
3. Kupujący dokonuje zapłaty ceny za Towar na rzecz Sprzedawcy za pośrednictwem Usługodawcy.
4. Sposoby realizacji zapłaty ceny określa regulamin Trendymanii.
5. Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni od chwili zawarcia
umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Usługodawca wysyła e-mail do
Kupującego z prośbą o opłacenie Zamowienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.
W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu (nie
krotszego niż 2 dni) Zamowienie zostaje anulowane.
6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarow, wprowadzania oraz wycofania Towarow,
udzielania rabatow na poszczegolne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie
ogranicza to jednak w żaden sposob praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą
Zamowień, ktore zostały złożone.
7. Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie Towaru, a także w formularzu składania
Zamowienia i jest uwidaczniana w momencie finalizowania Zamowienia. Ma ona charakter wiążący
od momentu złożenia Zamowienia.
§ 4 Składanie Zamówień
1. Procedurę składania zamowień określa regulamin Trendymanii.
§ 5 Realizacja Zamówień
1. Procedura realizacji Zamowienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie
Usługodawcy.
2. Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie ustalonym dla każdego Towaru,
uwidocznionym na stronie Towaru.
3. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamowienia Kupujący jest o tym
niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin
realizacji Zamowienia.
4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie poźniej niż
trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Sprzedawca realizuje dostawę Towarow za pośrednictwem Poczta Polska, kurier UPS, GLS.
6. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze
składania Zamowienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie
art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca
sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym
Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest rownoznaczny z wygaśnięciem prawa
Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokoł
jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić
Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby
odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie
przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu
szkody, nie będą rozpatrywane.
§ 6 Rękojmia i gwarancja
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego
Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczegolności w przepisach
art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona poprzez Trendymanię, tj. formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt z
Artystą” lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne
opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży
bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez
załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych brakow reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie
skontaktuje się z Kupującym w sposob wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
6. Kupujący, ktory wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do
Sprzedawcy.
7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.
8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu.
9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
10. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z
gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile
takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
11. Sposob realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin
gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny
stwierdza inaczej.

§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarow zakupionych u Sprzedawcy bez podania
przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania
Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego
osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
2. Procedura odstąpienia od umowy sprzedaży Towarow realizowana jest przez Usługodawcę w
imieniu Sprzedawcy.
3. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia
znajdującym się na stronie produktu.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umow:
1) w ktorej przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
2) w ktorej przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, ktorej po otwarciu opakowania nie można zwrocić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względow higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
3) w ktorej przedmiotem świadczenia są rzeczy, ktore po dostarczeniu, ze względu na swoj
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy
niezwłocznie, jednak nie poźniej niż 14 dni od dnia, w ktorym odstąpił od umowy.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania
z niego w sposob wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta
płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztow
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposob dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztow płatności online realizowanych
przez PayU), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie poźniej niż 14 dni od dnia, w ktorym
Usługodawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobow płatności, jaki został przez
Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne
rozwiązanie.
9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu
dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, ktore zdarzenie nastąpi
wcześniej.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy
pomocy ktorego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy tj. Konsument odsyła Towar
do Sprzedawcy na własny koszt, ktory nie podlega zwrotowi.
11. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w
terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, ktore przysługują mu
na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisow prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy
postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi
Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umow mniej korzystne
dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy regulaminu Platformy oraz powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Formy płatności

- przelew bankowy tradycyjny (wpłaty na konto Galerii)
- PayU (płatności internetowe: karty kredytowe i szybkie przelewy)

Wysyłka

Wysyłka w 2 dni robocze po opłaceniu zamówienia
Artysta wysyła z: Polska
Wysyłka do Koszt Z innym przedmiotem
← wybierz kraj wysyłki
Artysta nie wysyła do Twojego kraju? skontaktuj się z Artystą i zapytaj o możliwość wysyłki.

Opinie Klientów dla produktów Artysty___
Produkt ID: #57785, wystawiony: 2014-04-07
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Artystą przed złożeniem zamówienia.