REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PLATFORMY INTERNETOWEJ
www.trendymania.pl§1 DEFINICJE

 1. Usługodawca – Paweł Malczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Malczyk Paweł, iTrend, ul. Bociania 27a, 05-830 Nadarzyn, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 1131275040, REGON 142919925, który w imieniu Sprzedawcy jest uprawniony do przyjmowania wszelkich opłat od Kupujących.
 2. Platforma, Galeria, Trendymania - internetowy serwis handlowy Trendymania.pl, działający pod domeną www.trendymania.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży Towarów.
 3. Towar, Produkt - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w ramach Trendymanii.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 5. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie w ramach Trendymanii.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Trendymanii), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 7. Sprzedawca - użytkownik zarejestrowany z rozszerzoną funkcjonalnością, mogący sprzedawać swoje Towary w Trendymanii.
 8. Sprzedaż - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego zajścia. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Usługodawca nie jest kontrahentem w umowie kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów od Sprzedawcy na odległość za pośrednictwem Usługodawcy, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 10. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Platformy.
 11. Regulamin - niniejszy regulamin.


§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. UŻYTKOWNIK
  1. Użytkownik trendymania.pl musi mieć ukończone 18 lat. Możliwe jest także korzystanie z serwisu przez osoby, które ukończyły 13 lat pod nadzorem prawnego opiekuna.
  2. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy.
  3. Użytkownik, korzystając z trendymania.pl, nie może naruszać prawa, prowadzić działań nielegalnych lub działać na szkodę trendymania.pl i innych jej Użytkowników.
  4. Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać lub włamywać się do trendymania.pl a także modyfikować innych witryn internetowych w celu podszycia się pod trendymania.pl.
  5. Użytkownik może komunikować się ze Sprzedawcą poprzez system wiadomości dostępny ze strony profilu/sklepu Sprzedawcy, w celu usprawnienia obsługi składanych przez trendymania.pl zamówień. System wiadomości nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  6. Użytkownik nie może wysyłać niechcianych informacji (spam) do żadnego innego Użytkownika trendymania.pl.
  7. Użytkownik nie może wysyłać ofert handlowych wykraczających poza trendymania.pl do żadnego innego Użytkownika serwisu.
  8. Użytkownik nie może wprowadzać wirusów, trojanów ani żadnego złośliwego kodu do trendymania.pl.
  9. Zakazuje się osobom korzystającym z serwisu Trendymania zamieszczania w nim treści bezprawnych.
  10. Nazwa Użytkownika ani jego ID nie może być przedmiotem transferu lub sprzedaży innemu Użytkownikowi.
  11. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta.
 2. USŁUGODAWCA
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiany w nazwie firmy, zmiana numeru rachunku bankowego oraz dostosowanie Regulaminu do obowiązujących zapisów prawa. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik będzie informowany poprzez informację umieszczoną na stronie Galerii po zalogowaniu się.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem systemu komunikacji Galerii.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości (np. Produktów, opisów Produktów) oraz do usunięcia zawartości (np. Produktów, opisów Produktów) lub konta Użytkownika, jeśli Produkty przez niego sprzedawane zawierają treści niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub inne powszechnie uznane za nieetyczne lub łamiące prawo.
  4. Usługodawca zezwala na wykorzystanie hostowanych na serwerach trendymania.pl zdjęć Produktów na innych stronach pod warunkiem zamieszczenia linku do trendymania.pl lub strony z tym zdjęciem, opisem na trendymania.pl.
  5. Usługodawca nie zezwala na hostowanie w serwisie elementów graficznych stron internetowych (ikon, emotikonów, bannerów, avatarów) pod rygorem usunięcia konta.
  6. Usługodawca dba o wysoki poziom oferowanych Produktów i zastrzega sobie prawo do usunięcia Produktów uznanych za nie spełniające kryteriów jakości.
  7. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia usług użytkownikom, po uprzednim ostrzeżeniu mailowym, jeśli łamią postanowienia niniejszego regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Kupujących.
  9. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Usługodawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego lub określonego Sprzedawcy.


§3 REJESTRACJA

 1. Składanie zamówień, kontakt ze Sprzedawcami wymaga uprzedniej rejestracji konta na Platformie Trendymania.
 2. Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu pól zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Rejestracja konta użytkownika jest darmowa.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania istniejącego i działającego adresu e-mail.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji podanych danych, w szczególności adresu e-mail.
 6. Usługodawca może, w sytuacjach tego wymagających, zażądać poświadczenia stosownym dokumentem podanych danych i uzależnić od tego świadczenie usług i korzystanie z Platformy.
 7. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych przez Usługodawcę.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, w celach realizacji procesu rejestracji w trendymania.pl oraz w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 9. Użytkownik, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., ma możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych, które jego dotyczą, a także wydania polecenia usunięcia ich z bazy.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w ust. 7 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację.


§4 ZAKUPY

 1. DOKONYWANIE ZAKUPÓW, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, KOSZTY
  1. Warunki sprzedaży Towarów danego Sprzedawcy określa Regulamin tego Sprzedawcy.
  2. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawców na stronach ich Sklepów w chwili składania Zamówienia.
  3. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Trendymanii podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
  4. Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie Towaru, a także w formularzu składania Zamówienia i jest uwidaczniana w momencie finalizowania Zamówienia. Ma ona charakter wiążący od momentu złożenia Zamówienia.
  5. Wszystkie Towary prezentowane w sklepach Sprzedawców są wolne od wad.
  6. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Platformy poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia (dodanie wybranego Towaru poprzez ikonę "Dodaj do koszyka", wykonanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku "potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty"). Produkty w koszyku pogrupowane są według Sprzedawców. Zamówienia składa się osobno dla każdego Sprzedawcy.
  7. Informacja o cenie za Towar jest wiążąca dla Kupującego w chwili otrzymania przez niego wiadomości e-mail o złożeniu Zamówienia. Sprzedawca i Usługodawca nie odpowiadają za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów niezależnych od funkcjonowania Trendymanii - takich jak podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu. Szczegóły złożonego zamówienia dostępne są również w profilu Kupującego w Trendymanii.
  8. Kupujący mogą składać Zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 2. ANULACJA, MODYFIKACJA ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA NA ŻYCZENIE KUPUJĄCEGO
  1. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą ("Kontakt z Artystą") najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia. Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
 3. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
  1. Kupujący dokonuje zapłaty ceny za Towar na rzecz Sprzedawcy za pośrednictwem Usługodawcy.
  2. Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Usługodawca wysyła e-mail do Kupującego z prośbą o opłacenie Zamówienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu (nie krótszego niż 2 dni) Zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący może otrzymać status 'ostrzeżenie'. Jeżeli Kupujący ma przypisany status 'ostrzeżenie' do swojego konta, to w przypadku nieopłacenia kolejnego zamówienia konto Kupującego może zostać zablokowane.
  3. Udostępnione są następujące sposoby realizacji zapłaty ceny:
   1. Przedpłata na rachunek bankowy Usługodawcy:
    iTREND
    ul. Bociania 27a, 05-830 Nadarzyn
    69 1950 0001 2006 0333 4717 0002
    Tytuł: zamówienie nr

    W przypadku płatności jednym przelewem za kilka zamówień należy podać w tytule przelewu numery wszystkich zamówień.
   2. Przedpłata z zagranicznego konta na rachunek bankowy Usługodawcy:
    IBAN: PL 69 1950 0001 2006 0333 4717 0002
    Nazwa odbiorcy: iTREND
    Adres odbiorcy: Bociania 27a, 05-830 Nadarzyn
    Tytuł przelewu: RCBWPLPW + zamówienie nr {numer zam}
    Kod BIC/SWIFT: IEEAPLPA
    Jeśli nie będzie osobnego pola to w tytule przelewu należy podać: RCBWPLPW
    Oba powyższe numery powinny być podane.
    Nazwa i adres banku odbiorcy przelewu: Idea Bank S.A., Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
    SORT CODE/numer rozliczeniowy: 19500001

    Wartość ceny zamówienia musi zostać przeliczona przez Kupującego z waluty obcej na PLN wg tabeli dostępnej na stronie http://www.ideabank.pl/waluty zgodnie z kolumną "Kupno" dla danej waluty.

    Wszelkie koszty przelewu pokrywa NADAWCA przelewu.
   3. Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. W imieniu Usługodawcy obsługą płatności elektronicznych zajmuje się firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, która występuje jako pobierający opłatę (np. na wyciągu bankowym lub rejestrze transakcji dokonanych kartą). Wybór opcji płatności poprzez PayU jest dobrowolny. Koszt płatności jest bezzwrotny i przeniesiony w całości na Kupującego. Kupujący jest informowany o dodatkowej opłacie oraz jej wysokości każdorazowo przed dokonaniem wyboru płatności oraz przez dokonaniem płatności poprzez PayU.
  4. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Usługodawcy.
 4. WYSYŁKA TOWARU
  1. Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie ustalonym dla każdego Towaru, uwidocznionym na stronie Towaru.
  2. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.
  3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
  4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy przewozowej określanej w Regulaminie Sprzedawcy
  5. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 §2 Kodeksu Cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
  6. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
  7. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 (pięciu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 5. POZOSTAŁE
  1. Wszelkie kwestie sporne związane z transakcją, jak i przedmiotem transakcji, powinny być rozwiązywane, w miarę możliwości, przez obie strony umowy - Sprzedawcę i Kupującego. Trendymania będzie pośredniczyć wyłącznie w rozwiązywaniu problemów w kwestiach płatności i wysyłki oraz w wyjątkowych przypadkach rozstrzygać spory dotyczące jakości przedmiotu transakcji.
  2. Kupujący nie może namawiać Sprzedawcy do sprzedaży oferowanych w Trendymanii Produktów poza serwisem trendymania.pl.
  3. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
  4. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.


§5 RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona poprzez stronę Sklepu, tj. formularz kontaktowy w zakładce "Kontakt z Artystą" lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem panelu konwersacji Galerii - pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Składając reklamację Usługodawca zaleca podanie Sprzedawcy danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 6. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta (Sprzedawcę) w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.
 7. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
 8. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 11. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.


§6 REKLAMACJE W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Uprawnienie do złożenia reklamacji w zakresie korzystania z Platformy przysługuje Kupującemu w związku z korzystaniem przez niego z Platformy - reklamacja może być złożona poprzez formularz kontaktowy, pocztę e-mail [email protected] lub tradycyjną pocztą na adres Usługodawcy.
 2. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji w zakresie korzystania z Platformy Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.
 3. Reklamacja w zakresie korzystania z Platformy zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia.
 4. W reklamacji w zakresie korzystania z Platformy Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe, dokładnie opisać przyczyny reklamacji oraz zgłosić żądania wobec Usługodawcy.


§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Zwrot środków w procedurze odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów realizowany jest przez Usługodawcę w imieniu Sprzedawcy.
 4. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się na stronie każdego Produktu jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca w imieniu Sprzedawcy zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztu płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, jeżeli takim sposobem Kupujący opłacił zamówienie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez Sprzedawcę Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 11. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.


§8 OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o tym jakie dane osobowe naszych Użytkowników wykorzystujemy i na jakich zasadach.

 1. Administrator danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych jest ITREND Paweł Malczyk, ul. Bociania 27a, 05-830 Nadarzyn, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 1131275040, REGON 142919925

 3. Pozyskiwanie danych
 4. Użytkownik przeglądający stronę nie musi podawać swoich danych osobowych. Zbieramy jedynie informacje o ruchu takie jak adres IP, id sesji, lokalizację itp. dla celów analitycznych (Google Analytics).

  Wszystkie dane osobowe pozyskujemy dobrowolnie – podczas zakładania konta, przesyłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, formularz zgłoszenia chęci współpracy, wiadomość e-mail czy wyrażaniu zgody na newsletter.

  Aby w pełni korzystać z platformy tj. mieć możliwość dokonywania zakupów oraz kontaktu z Artystami wymagamy rejestracji danych i podania przez Użytkownika danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że podaje dane prawdziwe. Dane jakie zbieramy to imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, nr konta bankowego, płeć (nieobowiązkowo), data urodzenia (nieobowiązkowo), a w przypadku sprzedawców dodatkowo dane firmy.

 5. Cele przetwarzania danych
 6. Przetwarzamy dane jedynie w celach związanych ze sprzedażą i komunikacją oraz, w przypadku udzielonej dodatkowej zgody na otrzymywanie wiadomości newsletter, także w celu przesyłania informacji marketingowych (przesyłamy informacje o nowych Artystach, produktach i wyjątkowych promocjach, a także o specjalnych akcjach organizowanych w ramach Trendymania.pl.

 7. Udostępnianie danych
 8. Twoje dane udostępniamy jedynie podmiotom, które uczestniczą w funkcjonowaniu Trendymania.pl:
  - hostingodawcy utrzymującemu nasze serwery i przechowującemu dane na tych serwerach oraz na serwerach kopii zapasowych (backup)
  - Artystom (Sprzedawcy) jako stronie sprzedaży – dane dot. danej sprzedaży na potrzeby realizacji zamówienia
  - firmie PayU na potrzeby procesu płatności online, jeśli Użytkownik wybierze tę opcję płatności
  - Artysta jako sprzedawca udostępnia dane adresowe wraz z telefonem lub adresem e-mail firmie dostarczającej przesyłkę
  - Instytucjom rządowym lub innym upoważnionym organom, jeśli zezwala na to lub wymaga tego prawo.

 9. Okres przetwarzania danych
 10. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nieokreślony, do momentu skorzystania z prawa do usunięcia danych lub przez okres wymagany prawnie do przechowywania informacji transakcji handlowych w przypadku złożonych zamówień.

 11. Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi
 12. Użytkownik, jeśli nie chce dłużej otrzymywać wiadomości newsletter, może zmienić swoje preferencje w ustawieniach swojego konta lub skorzystać z formularza na stronie newslettera.

  Pliki cookies Użytkownik może wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak może to uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Trendymania.pl http://www.trendymania.pl/cookies.html

  Użytkownik ma prawo do
  - wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  - żądania usunięcia Twoich informacji bądź ograniczenia ich dalszego wykorzystywania
  - żądania kopii posiadanych przez nas informacji
  - poprawiania, zmiany lub uaktualniania informacji, które zostały nam przekazane (może zrobić to poprzez zalogowanie się i uaktualnienie swoich informacji)
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów. Powyższe prawa można zrealizować m.in. stronę ustawień konta, kontakt z Administratorem na adres [email protected] lub przez kontakt telefoniczny

 13. Ochrona danych
 14. Przykładany dużą wagę do ochrony danych osobowych Użytkownika i stosujemy zabezpieczenia by chronić te informacje.

  Twoje dane przechowujemy tak długo jak jest to konieczne do zapewnienia świadczenia usługi oraz dla celów prawnych, dla których jesteśmy zobowiązani do przechowywania informacji.§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin Platformy dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie http://www.trendymania.pl/regulamin.html
 4. Regulamin Sprzedawcy znajduje się na stronie sklepu danego Sprzedawcy oraz na stronie każdego Produktu danego Sprzedawcy
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 9 ust. 3 i 4 Regulaminu.
  2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
  3. dołączanie przez Sprzedawcę do przesyłek dowodu zakupu.
 6. Warunki współpracy Usługodawcy ze Sprzedawcami znajdują się w odrębnym regulaminie.


Regulamin obowiązuje od dnia 2018-05-25

Regulaminy:
od 2018-05-25 (.pdf)
od 2014-12-25 do 2018-05-24 (.pdf)
od 2013-01-02 do 2014-12-24 (.pdf)