różaniec na palec w srebrze, złocie i kamieniach

Twórca: lookrecya / Pierścionki

1440,00 zł
(Proponowana cena)

Produkt dostępny wyłącznie
na zamówienie!

Aby zamówić podobny produkt
skontaktuj się z Artystą.

Zapytaj Artystę o ten produkt

różaniec na palec w srebrze, złocie i kamieniach

lookrecya . Pierścionki

Oryginalny ręcznie robiony różaniec ze srebra próby 925 zdobionego złotem. Bogato zdobiona obrączka została ozdobiona 10 rodolitami o średnicy 2 mm, oksydowana i polerowana dla wydobycia baśniowego bogactwa ornamentów.
Szerokośc obrączki to ok. 8mm, rozmiar na życzenie.

Różańce to jedna z najbardziej osobistych form biżuterii - wszelkie zamówienia realizuję ze szczególną troską indywidualnie dobierając kolor, wielkość, materiały i uwzględniając inne życzenia :)

___

Materiały: rodolit, złoto, srebro

Tagi: elegancki, oryginalny, pierścionek, obrączka, różaniec, ekskluzywny, unikat

Sklep: lookrecya

Dane sprzedawcy

Patrycja Mordalska
Lookrecya Dream Jewelry
Sigynsgade 58, 4th
2200 Copenhagen N
Denmark

Adres do zwrotów:
Patrycja Mordalska
Lookrecya Dream Jewelry
Sigynsgade 58, 4th
2200 Copenhagen N
Denmark

Regulamin

§ 1
Słownik pojęć
1.
Sprzedawca - Patrycja Mordalska, Lookrecya Dream Jewelry, CVR/VAT NUMBER: DK40604375
2.
Usługodawca - podmiot gospodarczy prowadzący platformę internetową Trendymania.pl, którego
dane dostępne są w regulaminie trendymania.pl. Usługodawca w imieniu Sprzedawcy jest uprawnio
-
ny do przyjmowania wszelkich opłat od Kupujących.
3.
Trendymania - prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa działająca pod domeną
www.trendymania.pl
, w ramach której zawierane są umowy sprzedaży Towarów.
4.
Kupujący - każdy podmiot
składający Zamówienie w ramach Trendymanii.
5.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za
pośrednictwem Trendymanii), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową (art.
22
1
Kodeksu cywilnego)
.
6.
Regulamin - niniejszy regulamin.
7.
Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w ramach Trendymanii.
8.
Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na
odległość za pośrednictwem Trendymanii, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
§ 2 Postanowienia ogólne
1.
Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów w ramach Trendymanii,
w szczególności czyni zadość ustawie o prawach konsumenta.
2.
Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz
kontaktowy w zakładce „Kontakt z artystą ” na stronie Trendymanii
3.
Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę w ramach Trendymanii w
chwili składania Zamówienia.
4.
Wszystkie Towary są wolne od wad, a ich autorem i wykonawcą jest Sprzedawca.
5.
Sprzedawca odpowiada za jakość Towarów i ich zgodność z opisem i zdjęciem. Usługodawca
zobowiązuje się do uczestniczenia w sporach pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
6.
Sprzedawca dokonuje sprzedaży za po
średnictwem Trendymanii na terenie Polski oraz
innych
krajów.
7.
Kupujący nie może namawiać Sprzedawcy do sprzedaży prezentowanych w ramach Trendymanii
Towarów poza Trendymanią.
§ 3 Koszty
1.
Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Trendymanii podawane są w złotych polskich i zawierają
podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
2.
Informacja o cenie za Towar jest wiążąca dla Kupującego w chwili otrzymania przez niego
wiadomości e-mai
l
o złożeniu Zamówienia. Sprzedawca i Usługodawca nie odpowiadają za
niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów niezależnych od
funkcjonowania Trendymanii - takich jak podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do
spamu. Szczegóły złożonego zamówienia dostępne są również w profilu Kupującego w Trendymanii.
3.
Kupujący dokonuje zapłaty ceny za Towar na rzecz Sprzedawcy za pośrednictwem Usługodawcy.
4.
Sposoby realizacji zapłaty ceny określa regulamin Trendymanii.
5.
Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni o
d chwili zawarcia
umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Usługodawca wysyła e-mail do
Kupującego z prośbą o opłacenie Zamówienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.
W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu (nie
krótszego niż 2 dni) Zamówienie zostaje anulowane.
6.
Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów,
udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie
ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą
Zamówień, które zostały złożone.
7.
Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie Towaru, a także w formularzu składania
Zamówienia i jest uwidaczniana w momencie finalizowania Zamówienia. Ma ona charakter wiążący
od momentu złożenia Zamówienia.
§ 4 Składanie Zamówień
1.
Procedurę składania zamówień określa regulamin Trendymanii.
§ 5 Realizacja Zamówień
1.
Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie
Usługodawcy.
2.
Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie ustalonym dla każdego Towaru,
uwidocznionym na stronie Towaru.
3.
W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym
niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin
realizacji Zamówienia.
4.
Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż
trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
5.
Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem
Poczty Polskiej lub kuriera DPD.
6.
Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze
składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
7.
Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie
art.
545
§
2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca
sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym
Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa
Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół
jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić
Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby
odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie
przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu
szkody, nie będą rozpatrywane.
§ 6
Rękojmia i gwarancja
1.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego
Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach
art. 556 oraz art. 556
1
-556
3
KC.
2.
Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3.
Reklamacja może być złożona poprzez Trendymanię, tj. formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt z
Artystą” lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
4.
Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne
opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy
, a także dołączenie
dokumentu sprzedaży
bądź jego kserokopii.
Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez
załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
5.
W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie
skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w
§ 2 ust. 2 Regulaminu
.
6.
Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do
Sprzedawcy.
7.
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.
8.
W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu.
9.
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
10.
Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z
gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile
takowy dokument zostanie do Towaru dołąc
z
ony
.
11.
Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin
gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny
stwierdza inaczej.

§ 7
Odstąpienie od umowy
1.
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania
przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania
Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego
osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
2.
Procedura odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów realizowana jest przez Usługodawcę w
imieniu Sprzedawcy.
3.
Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument
może
posłużyć się wzorem oświadczenia
znajdującym s

na stronie produktu.
4.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umów:
1)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
2)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
3)
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5.
W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Tow
a
ru do Sprzedawcy
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
6.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.
7.
W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta
płatn
o
ści
, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztów płatności online realizowanych
przez PayU), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Usługodawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
8.
Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez
Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne
rozwiązanie.
9.
Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu
dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
10.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy
pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy tj. Konsument odsyła Towar
do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
11.
Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w
terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8 Postanowienia końcowe
1.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu
na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy
postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi
Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne
dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy regulaminu Platformy oraz powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Opinie Klientów dla produktów Artysty___
Produkt ID: #80976, wystawiony: 2017-11-14
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Artystą przed złożeniem zamówienia.