KWIATUCH WEŁNIASTY - rudości

Twórca: daboo / Broszki

Sprzedany

KWIATUCH WEŁNIASTY - rudości

daboo . Broszki

Broszka- przestrzenny kwiat - rozmiar XL:)
Wykonana ręcznie z wielu kolorów włóczek wełnianych i bawełnianych z akrylem.
Mięsista i puchata.
Miła w dotyku:)
Idealna na jesień i zimę. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do płaszcza , kurtki, marynarki lub torebki.
Z pewnością zwróci na siebie uwagę:) Formą...wielkością...:)

Średnica kwiatka ok.18cm
Zapięcie broszkowe z blokadą.

Serdecznie polecam!

___

Materiały: bawełna, wełna

Sklep: daboo

Dane sprzedawcy

Dagmara Buczek
D.B.Art
ul.Rynek 5
47-300 Krapkowice
nip 756-171-48-87

Regulamin

§ 1
Słownik pojęć
1.
Sprzedawca - Dagmara Buczek, prowadząca(-y) działalność gospodarczą pod firmą Dagmara Buczek D.B.Art ,ul.Rynek 5, 47-300 Krapkowice
, NIP: 756-171-48-87, REGON: ..........................
2.
Usługodawca - podmiot gospodarczy prowadzący platformę internetową Trendymania.pl, którego
dane dostępne są w regulaminie trendymania.pl. Usługodawca w imieniu Sprzedawcy jest uprawniony do przyjmowania wszelkich opłat od Kupujących.
3.
Trendymania - prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa działająca pod domeną
www.trendymania.pl
, w ramach której zawierane są umowy sprzedaży Towarów.
4.
Kupujący - każdy podmiot
składający Zamówienie w ramach Trendymanii.
5.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za
pośrednictwem Trendymanii), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową (art.
22
1
Kodeksu cywilnego)
.
6.
Regulamin - niniejszy regulamin.
7.
Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w ramach Trendymanii.
8.
Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na
odległość za pośrednictwem Trendymanii, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
§ 2 Postanowienia ogólne
1.
Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów w ramach Trendymanii,
w szczególności czyni zadość ustawie o prawach konsumenta.
2.
Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz
kontaktowy w zakładce "Kontakt z artystą " na stronie Trendymanii
3.
Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę w ramach Trendymanii w
chwili składania Zamówienia.
4.
Wszystkie Towary są wolne od wad, a ich autorem i wykonawcą jest Sprzedawca.
5.
Sprzedawca odpowiada za jakość Towarów i ich zgodność z opisem i zdjęciem. Usługodawca
zobowiązuje się do uczestniczenia w sporach pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
6.
Sprzedawca dokonuje sprzedaży za po
średnictwem Trendymanii na terenie Polski oraz
innych
krajów.
7.
Kupujący nie może namawiać Sprzedawcy do sprzedaży prezentowanych w ramach Trendymanii
Towarów poza Trendymanią.
§ 3 Koszty
1.
Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Trendymanii podawane są w złotych polskich i zawierają
podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
2.
Informacja o cenie za Towar jest wiążąca dla Kupującego w chwili otrzymania przez niego
wiadomości e-mai
l
o złożeniu Zamówienia. Sprzedawca i Usługodawca nie odpowiadają za
niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów niezależnych od
funkcjonowania Trendymanii - takich jak podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do
spamu. Szczegóły złożonego zamówienia dostępne są również w profilu Kupującego w Trendymanii.
3.
Kupujący dokonuje zapłaty ceny za Towar na rzecz Sprzedawcy za pośrednictwem Usługodawcy.
4.
Sposoby realizacji zapłaty ceny określa regulamin Trendymanii.
5.
Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni o
d chwili zawarcia
umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Usługodawca wysyła e-mail do
Kupującego z prośbą o opłacenie Zamówienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.
W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu (nie
krótszego niż 2 dni) Zamówienie zostaje anulowane.
6.
Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów,
udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie
ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą
Zamówień, które zostały złożone.
7.
Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie Towaru, a także w formularzu składania
Zamówienia i jest uwidaczniana w momencie finalizowania Zamówienia. Ma ona charakter wiążący
od momentu złożenia Zamówienia.
§ 4 Składanie Zamówień
1.
Procedurę składania zamówień określa regulamin Trendymanii.
§ 5 Realizacja Zamówień
1.
Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie
Usługodawcy.
2.
Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie ustalonym dla każdego Towaru,
uwidocznionym na stronie Towaru.
3.
W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym
niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin
realizacji Zamówienia.
4.
Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż
trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
5.
Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem
Poczty Polskiej lub K-EX.
6.
Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze
składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
7.
Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie
art.
545
§
2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca
sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym
Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa
Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół
jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić
Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby
odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie
przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu
szkody, nie będą rozpatrywane.
§ 6
Rękojmia i gwarancja
§ 4 Składanie Zamówień
1.
Procedurę składania zamówień określa regulamin Trendymanii.
§ 5 Realizacja Zamówień
1.
Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie
Usługodawcy.
2.
Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie ustalonym dla każdego Towaru,
uwidocznionym na stronie Towaru.
3.
W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym
niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin
realizacji Zamówienia.
4.
Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż
trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
5.
Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem
Poczty Polskiej oraz K-EX

6.
Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze
składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
7.
Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie
art.
545
§
2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca
sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym
Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa
Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół
jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić
Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby
odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie
przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu
szkody, nie będą rozpatrywane.
§ 6
Rękojmia i gwarancja
1.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego
Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach
art. 556 oraz art. 556
1
-556
3
KC.
2.
Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3.
Reklamacja może być złożona poprzez Trendymanię, tj. formularz kontaktowy w zakładce "Kontakt z
Artystą" lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
4.
Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne
opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy
, a także dołączenie
dokumentu sprzedaży
bądź jego kserokopii.
Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez
załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
5.
W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie
skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w
§ 2 ust. 2 Regulaminu
.
6.
Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do
Sprzedawcy.
7.
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.
8.
W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu.
9.
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
10.
Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z
gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile
takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

11.
Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin
gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy regulaminu Platformy oraz powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Formy płatności

- przelew bankowy tradycyjny (wpłaty na konto Galerii)
- PayU (płatności internetowe: karty kredytowe i szybkie przelewy)

Wysyłka

Wysyłka w 2 dni robocze po opłaceniu zamówienia
Artysta wysyła z: Polska
Wysyłka do Koszt Z innym przedmiotem
← wybierz kraj wysyłki
Artysta nie wysyła do Twojego kraju? skontaktuj się z Artystą i zapytaj o możliwość wysyłki.

Opinie Klientów dla produktów Artysty___
Produkt ID: #39543, wystawiony: 2011-11-14
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Artystą przed złożeniem zamówienia.