Ceramiczne naczynia OCEAN

Twórca: kamelo / Ceramika

Sprzedany

Ceramiczne naczynia OCEAN

kamelo . Ceramika

Zestaw naczyń ceramicznych o głębokim niebiesko-turkusowym kolorze z charakterystyczną falą na brzegu. Idealny na sałatki, owoce, makarony, paelle, owoce morza...
Duża misa (31 cm), 4 talerzyki (19 cm) i 4 fusetki (7 cm).
Zestaw można uzupełnić o inne elementy - kubki, miseczki, duże talerze, patery itp.

___

Materiały: szkliwa, czerwona glina

Tagi: ceramiczne, fusetka, talerz, misa, zestaw, naczynia

Sklep: kamelo

Dane sprzedawcy

Kamelo Patrycja Styrna
ul. Cicha 16
43-370 Szczyrk

Regulamin

REGULAMIN KAMELO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem http://www.trendymania.pl/kamelo.
2. Sprzedającym jest Patrycja Styrna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Biuro Konferencyjno-Turystyczne Kameleon Patrycja Styrna”, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 547-135-52-02, Regon: 072708869.

§ 2. DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.trendymania.pl/kamelo, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
12. Usługodawca - podmiot gospodarczy prowadzący platformę internetową Trendymania.pl, którego dane dostępne są w regulaminie trendymania.pl. Usługodawca w imieniu Sprzedawcy jest uprawniony do przyjmowania wszelkich opłat od Kupujących.
13. Trendymania - prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa działająca pod domeną www.trendymania.pl, w ramach której zawierane są umowy sprzedaży Towarów.

§ 3 ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.trendymania.pl/kamelo.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są nowe.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, posiadającym przeglądarkę internetową z obsługą Java Skript, a także minimalną rozdzielczością ekranu 1024x768 pikseli. Z uwagi na możliwe różnice w oddaniu kolorów i proporcji Towarów, wynikające z indywidualnych ustawień monitora (ekranu, wyświetlacza) Klienta, zalecane jest korzystanie z monitorów (ekranów, wyświetlaczy) skalibrowanych zgodnie z instrukcją producenta lub porównanie obrazu na różnych monitorach. Serwer pocztowy lub oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta mogą blokować lub traktować jako spam e-maile przesyłane przez system TRENDYMANIA i Sprzedawcę.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź, generowaną przez system TRENDYMANIA, potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sklep.
6. Na każde Zamówienie wystawiany jest dowód sprzedaży.
7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
8. Sprzedawca i Usługodawca nie odpowiadają za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów niezależnych od funkcjonowania Trendymanii - takich jak podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu. Szczegóły złożonego zamówienia dostępne są również w profilu Kupującego w Trendymanii.
9. Procedurę składania zamówień oraz sposoby realizacji zapłaty ceny określa regulamin Trendymanii.
10. Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Usługodawca wysyła e-mail do Kupującego z prośbą o opłacenie Zamówienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu (nie krótszego niż 2 dni) Zamówienie zostaje anulowane.
11. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
12. Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie Towaru, a także w formularzu składania Zamówienia i jest uwidaczniana w momencie finalizowania Zamówienia. Ma ona charakter wiążący od momentu złożenia Zamówienia.

§ 5 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
3. Klient ponosi koszty wysyłki, które określone są przy każdym z Towarów. W razie zakupu więcej niż jednego towaru w jednym zamówieniu, za kolejne sztuki mogą być doliczane koszty wysyłki wg wagi i gabarytów paczki. Zamówienie więcej niż 1 sztuki może wiązać się z koniecznością przygotowania więcej niż 1 paczki z uwagi na konieczność bezpiecznego zapakowania.
4. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

§ 7 REKLAMACJE
1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy, tj. Kamelo Patrycja Styrna, ul. Cicha 16, 43-370 Szczyrk.
2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Zwrotowi nie podlegają przedmioty wykonane na zamówienie.
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy dostarczenie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
5. Zamieszczone w Sklepie fotografie i opisy produktów stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, choćby w celach niekomercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
6. Data obowiązywania Regulaminu: 01.09.2015 r.
7. Wszelkie uwagi i pytania związane z zakupami, proszę kierować na adres mailowy podany w zakładce „Kontakt z artystą ” na stronie Trendymanii.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy regulaminu Platformy oraz powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Formy płatności

- przelew bankowy tradycyjny (wpłaty na konto Galerii)
- PayU (płatności internetowe: karty kredytowe i szybkie przelewy)

Wysyłka

Wysyłka w ponad 15 dni robocze po opłaceniu zamówienia
Artysta wysyła z: Polska
Wysyłka do Koszt Z innym przedmiotem
← wybierz kraj wysyłki
Artysta nie wysyła do Twojego kraju? skontaktuj się z Artystą i zapytaj o możliwość wysyłki.

Opinie Klientów dla produktów Artysty___
Produkt ID: #73314, wystawiony: 2016-08-03
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Artystą przed złożeniem zamówienia.